ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΑ / ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ

ΒΙΟΨΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ ΚΕΦΑΛΗ ΚΥΡΤΟΥ ΗΧΟΒΟΛΕΑ

ΒΙΟΨΙΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΗΧΟΛΒΟΛΕΑ

ΒΙΟΨΙΑ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΗΧΟΒΟΛΕΑ

ΧΗΜΕΙΟΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ PIGTAIL ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΙΓΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΗΧΟΒΟΛΕΑ

ΧΗΜΕΙΟΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΗΠΑΤΟΣ

ΒΙΟΨΙΑ ΑΠΟ ΟΣΤΙΚΗΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΙΓΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΜΕ TROCAR

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΛΗΣΙΔΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΠΟΝΟ ΣΕ 15 ΛΕΠΤΑ

ΒΙΟΨΙΑ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΗΧΟΒΟΛΕΑ - ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ