ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΙΓΗΣΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Η ηλεκτρομαγνητική καθοδίγηση είναι μια μοντέρνα μέθοδος όπου γίνεται καθοδίγηση του ενδοσκόπου στο σημείο της βλάβης με ένα σύστημα που προσομιάζει αυτό του GPSμε αποτέλεσμα να έχουμε 100% επιτυχία στη βιοψία όζων του πνεύμονα από 0.5cmκαι άνω με μηδαμινή πιθανότητα της επιπλοκής του πνευμοθώρακα όπως υπάρχει στη περίπτωση της βιοψίας υπό αξονικό τομογράφο. Υπάρουν αρκετά συστήματα στην αγορά. Η διαδικασία γίνεται με μέθη.

Οι δημοσιεύσεις μας

Endobronchial removal of the high-risk osseous foreign bodies with evaluation and planning by virtual navigation system.
Huang H, Seif MM, Ren J, Shi H, Shen X, Wang Q, Yang J, Zhang Y, Ning Y, Yang Y, Zarogoulidis P, Tsakiridis K, Hohenforst-Schmidt W, Turner JF, Michael S, Li Q, Freitag L, Fyntanidou V, Kosmidis C, Romanidis K, Oikonomou P, Sapalidis K, Bai C.Respir Med Case Rep. 2019 Oct 18;28:100952. doi: 10.1016/j.rmcr.2019.100952. eCollection 2019.PMID: 31709141

 Cone Beam Computertomography (CBCT) in Interventional Chest Medicine – High Feasibility for Endobronchial Realtime Navigation.
Hohenforst-Schmidt W, Zarogoulidis P, Vogl T, Turner JF, Browning R, Linsmeier B, Huang H, Li Q, Darwiche K, Freitag L, Simoff M, Kioumis I, Zarogoulidis K, Brachmann J.J Cancer. 2014 Mar 9;5(3):231-41. doi: 10.7150/jca.8834. eCollection 2014.PMID: 24665347 Free PMC article.

Radiation Exposure of Patients by Cone Beam CT during Endobronchial Navigation – A Phantom Study.
Hohenforst-Schmidt W, Banckwitz R, Zarogoulidis P, Vogl T, Darwiche K, Goldberg E, Huang H, Simoff M, Li Q, Browning R, Freitag L, Turner JF, Pivert PL, Yarmus L, Zarogoulidis K, Brachmann J.J Cancer. 2014 Feb 6;5(3):192-202. doi: 10.7150/jca.8395. eCollection 2014.PMID: 24563674 

Advanced bronchoscopic techniques in diagnosis and staging of lung cancer.
Zaric B, Stojsic V, Sarcev T, Stojanovic G, Carapic V, Perin B, Zarogoulidis P, Darwiche K, Tsakiridis K, Karapantzos I, Kesisis G, Kougioumtzi I, Katsikogiannis N, Machairiotis N, Stylianaki A, Foroulis CN, Zarogoulidis K.J Thorac Dis. 2013 Sep;5 Suppl 4(Suppl 4):S359-70. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2013.05.15.PMID: 24102008