CONVEX EBUS – TR

Endobronşial Ultrasonografi (EBUS), Mesothoraks lenf nodlarından biyopsi örneği almak için kullanılan en son teknolojik yeniliklerden biridir. Mesothoraks Lemfadenopati hastalığı üzerinde araştırmalar yapılan bir hastalıktır. Hastalığa bir enfeksiyon veya Sarkoidos gibi iyi huylu bir rahatsızlık neden olabileceği gibi lenfoma veya akciğer kanseri gibi kötü huylu rahatsızlıklar da neden olabilir.

Ayrıca, gastroenterolojik organlar, meme, mesane ve diğer organlardan gelen kanser metastazları da neden olabilir. Lenf nodundan veya nodlarından biyopsi için örneklerin alınmasından sonra yapılacak dokusal ve kimyasal analizler ve diğer laboratuar analiz metotları hastalık hakkında kesin sonuçları verecektir.

Yakın zamana kadar lenf nodlarından biyopsi örneği almak için kullanılan temel yöntem, cerrahi müdahale yöntemiydi. Endobronşial Ultrasonografi (EBUS), küçük hücreli akciğer kanserine maruz olmayan ve cerrahi müdahale ile tedavi edilebilecek hastaların bulundukları evrenin tayini için yapılan PET-CT scan tetkiklere ek olarak verilmektedir. Günümüzde yarım saat içinde mesothoraks lenf nodlarından biyopsi örneği alınmakta ve hasta evine dönmektedir. Hastanın güvenliği ve uygulamanın selameti açısından tetkik sırasında hasta uyuşturulmaktadır. Mesothoraks bölgesindeki kötü huylu rahatsızlıkların teşhisi değişik yöntemlerle yapılabilmekte olup başarılı teşhisin yapılabilmesinde doğru yöntemin tespiti ve alınan biyopsi örneğinin doğru bir şekilde incelenmesi oldukça önemlidir. Sadece yeterli miktarda biyopsi örneğinin olması yetmez ayrıca biyopsi örneğinin doğru bir şekilde laboratuarda tetkik edilmesi gerekir. Biyopsi örneğinin moleküler açıdan kontrolü birçok neoplazmların doğru tedavi yönteminin tayin edilmesinde artık belirleyicidir. 

Kötü huylu Thoraks kanserlerinin teşhisinde kullanılan diğer teknikler, brondoskopi ve thorakoskopi’dir.Thorakoskopi genellikle plevral efüzyon olduğunda kullanılır. Teşhis amaçlı thorakoskopi yapıldığında genelde yeniden plevral efüzyonun oluşmaması için plevral dikiş atılır. Brondoskopi ile thoraksta yer alan bir lezyonun teşhisi mümkün olamıyorsa doktorun hastayı başka bir tetkik yöntemine yönlendirmesi gerekir.

Eğer brondoskopisi thoraksta yer alan bir lezyonu teşhis etmemize olanak sağlamıyorsa hastaya Endobronşial Ultrasonografi (EBUS) veya görüntü kılavuzluğunda tomografi altında biyopsi yapmaya yönlendirmemiz gerekir. Ayrıca, paratrakeal hasarlarda veya pulmoner arter gibi büyük arterlere yakın yerlerde olan hasarlarda kullanılacak tek yöntem Endobronşial Ultrasonografi(EBUS)’dir. Her durumda, doğru teşhis yönteminin tayini konusunda tek yetkili kişi uzman akciğer mütehassısıdır. 

Saygılarımla,
Pavlos Zarogoulidis

Şema 1: Akciğer kanserinin evrelendirilmesi için renkli parçacıklar halinde gösterilen lenf nodlarından teşhis amaçlı biyopsiörneği alabiliriz.

Şema 2: Yukarıdan başlamak üzere soldan sağa doğru:
1) Solid lezyon haline gelmiş ve pulmoner arter dalına çok yakın bir mesafede bulunan lenf nodu (thoraks tomografisi)
2) Tomografiye göre lezyonun bulunduğu noktanın bronş ağacı içinden görüntüsü: Görüntü endobronşiaş ultrason kamerası ile alınmıştır (Lezyon bronşun arka doku duvarında bulunmakta ve ultrason ile çekilmiş bir sonraki resimde görülmektedir.)
3) Tomografide görülen lezyonun endobronşial ultrason (EBUS) cihazıyla elde edilen görüntüsü-damarlar mavi ve kırmızı renklerle gösterilmekte ve böylelikle operatör tarafından güvenli bir şekilde biyopsi örneği alınabilmektedir
4) Endobronşial ultrason bize biri görsel (sol) ve biri de ultrason ile (sağ) iki cihaz üzerinden iki değişik görüntü vermektedir
5) Paratrakeal hasar şüphesi olması halinde endobronşial ultrasonun yapılması mutlaka önerilir.